Hizmetlerimiz

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında;

 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini veya çevre mühendisini sürekli istihdam etmek veya çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.
 • İşletme sahipleri veya sorumluları; bünyelerinde görev yapan personelin ayrılması, kurdukları çevre yönetim biriminin iptal edilmesi veya askıya alınması, çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları çevre yönetimi hizmeti alımı sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda; bu tarihlerden itibaren en geç 30 gün içinde başka bir personel istihdam etmek, çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmasından yeni bir çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında;

 • Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.
 • Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.
 • Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılır.

Çevre danışmanlık hizmeti kapsamında firmamızca;

Tesise ait çevre izin konularında muafiyet ve uygunluk yazılarının alınması ve

Çevre İzin Belgesinin Alınması                   Çevre Lisans Belgelerinin Alınması

Hava Emisyon İzni                                          Geri Kazanım Lisansı

Çevresel Gürültü İzni                                     Bertaraf Lisansı

Atıksu Deşarjı İzni                                           Ara Depolama Lisansı

Derin Deniz Deşarj İzni                                  Ön İşlem Lisansı

faaliyetleri yürütülmektedir.

Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Diğer Hizmetlerimiz;

 • ÇED sürecinin takibi,
 • İlgili yönetmelikler kapsamında beyan ve bildirimlerin yapılması,
 • Atıksu Bağlantı İzin Belgesi/Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin alınması,
 • Tesislerin yıllık iç tetkiklerinin yapılması ve raporlanması,
 • Tesislerin çevre mevzuatı kapsamında uygunsuzluklarının tespiti ve raporlanması,
 • Tesislerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü,
 • Tesislerde yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak.

Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları;

 • Tesis sorumlularına ve çalışanlara çevresel konularda ve mevzuatlar hakkında bilgilendirici eğitim çalışmaları yapılması ve özendirici faaliyetler düzenlenmesi,
 • İşletmenizin çevresel konularda ve çevre mevzuatındaki güncellemeler ile ilgili bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesiyle yapılmaktadır.

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ

 • Atığın oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, geri kazanım/bertaraf işlemlerini gerçekleştiren firmalara gönderilmesi, bertaraf işlemleri sonrası izlenmesi, kontrolü ve denetimi,
 • Her yıl düzenli olarak atık beyanlarının yapılması,
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık üreticisinin, ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planının hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulması,
 • Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında mahalli idareler ve EK-1 listede tanımlı diğer yerler ile gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kurmak isteyenler için sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, izlenmesi ve sıfır atık belgesinin alınması,
 • Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmelik kapsamında hazırlanan tüm mevzuatlar çerçevesinde işletmelerin aydınlatılması, gerekli yönlendirmelerin yapılması ve depozito uygulaması kapsamında kalan işletmeler için depozito planlarının hazırlanarak bilgi sistemi üzerinden sunulması,
 • Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında motor yağı değişimi yapılan işletmelere motor yağı değişim noktası izin belgesi alınması ve diğer tüm atık yönetim hizmetleri

firmamız tarafından özenle gerçekleştirilmektedir.

KİMYASALLARIN YÖNETİMİ VE SEVESO RAPORLAMALARI

 • Tesiste güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının bulundurulmasının sağlanması,
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli maddelerin BEKRA Bildirim Sistemi üzerinden bildirimlerinin yapılması,
 • Büyük Kaza Senaryo Dokümanının hazırlanması,
 • Büyük Kaza Önleme Politika Belgesinin hazırlanması,
 • Güvenlik Raporunun hazırlanması,
 • Dâhili acil durum planının hazırlanması vb. hizmetler firmamız tarafından verilmektedir.